Skip to Content

Znalecká činnost - Ing. Petr Hlásný, CSc.


Ceny a odhady nemovitostí:

 • Oceňování všech druhů nemovitostí (činžovní domy, rodinné domy, haly, chaty, garáže, chalupy, rekreační chaty a rekreační domky, pozemky, porosty)
  • ceny obvyklé (obecné, tržní) - pro zápisy majetku do účetnictví, pro dědické řízení, pro úvěry, hypotéky
  • ceny administrativní (dle vyhlášky MF ČR) pro darovací, kupní, směnné smlouvy

 • oceňování věcných břemen
 • oceňování práv
 • zhodnocení a znehodnocení nemovitostí
 • oceňování pro rozvodová řízení
 • ochrana vlastnických práv před novými stavbami v okolí

 • Nejčastěji řešená témata:

  • obvyklé (tržní, obecné) ceny nemovitostí při majetkových vypořádáních
  • obvyklé ceny nemovitostí při řešení bezdůvodného obohacení
  • obvyklé ceny stavebních prací
  • škody na nemovitostech (zhodocení nebo znehodnocení staveb, pozemků)


Stavebnictví:

 • Vady a poruchy staveb (obytných, zemědělských, průmyslových)
  • zjištění příčin vzniku trhlin v domě
  • zjištění zdroje provlhání stavebních konstrukcí
  • kvalita stavebních prací (např. podlahy, omítky, obklady)
  • soupis vad a nedodělků (nedodělek je ze zákona vadou)
 • Vady projektové dokumentace
  • kontrola projektu před zahájením stavby
  • kontrola projektu při výstavbě
  • kontrola projektu při řešení neshod mezi investorem, projektantem a zhotovitelem
 • Pasportizace rozestavěných domů a bytů (včetně fotodokumnetace a ocenění provedených prací položkovým rozpočtem nebo oceněním stavby v cenách obvyklých), provádí se při změně zhotovitele (dodavatele stavebních prací)
 • Reálné rozdělení nemovitostí (staveb a pozemků) v rámci podílového spoluvlastnictví
 • Odborná pomoc při předání a převzetí stavby např. od developera nebo od zhotovitele a přímo na místě (zda dílo odpovídá smlouvě o dílo a projektu a inzerovaným parametrům)
 • provedení zápisů do stavebního deníku při neshodách mezi investorem a zhotovitele a projektantem
 • provedení protokolárních zápisů z jednání mezi investorem a zhotovitele v případě neshod na stavbě (jedná se o správné stavební a ekonomické formulace s vazbou na zákony a vyhlášky)

 • Nejčastěji řešená témata:

  • trhliny v konstrukcích
  • radon
  • voda ve sklepích
  • plísně v bytě
  • rosení oken a rámů oken
  • tepelné mosty


Revizní znalecké posudky:

posuzují správnost a úplnost posudků již vypracovaných jinými znalci či znaleckými ústavy např. pro soudní jednání, dělení majetku

 • revizní znakecké posudky na vady a poruchy staveb
 • revizní znalecké posudky na ceny nemovitostí
 • odborná vyjádření k posudkům např. jen pro interní potřebu nebo pro trestní řízení
 • odborné posudky pro interní potřebu k jednání s protistranou


by Dr. Radut